1.ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΕ-ΕΚΛΟΓΕΣ

2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΨ-ΩΣ-ΜΕΛΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

3.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

4.ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

5.ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

6.ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ