Προς : ΕΝΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με το παρόν σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας και για τις δικές σας ενέργειες το κατωτέρω email από το τμήμα Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ, με επισυναπτόμενο έγγραφο με θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 30 «Μεταβατικές Διατάξεις», (παρ. 1 και 2) του Νόμου 4726/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 53, (παρ. 1 και 2 ) του Ν. 4809/2021, το άρθρο 127 του Ν.5007/2022, το άρθρο 122 του Ν.5039/2023, το άρθρο 408 του Ν. 4957/2022 και το άρθρο 199 του Ν. 4964/2022». Επίσης παρακαλούμε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ τα σωματεία μέλη σας

 

Στο ως άνω έγγραφο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι

 

  1. ως καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών έχει οριστεί η 31.12.2023. Η ημερομηνία αυτή θα ελεγχθεί μέσω του πιστοποιητικού μεταβολών κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων των αθλητικών σωματείων και της εγγραφής αυτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο έτους 2024. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω διάταξη των αθλητικών φορέων, μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα επιβάλλει την αυτοδίκαιη άρση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

 

  1. Για τα μη εγγεγραμμένα σωματεία, την παρούσα χρονική στιγμή, στο Ηλεκτρονική Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 Ν. 4714/2020, υφίσταται υποχρέωση διαγραφής τους από το μητρώο μελών της Ένωσης, με απαγόρευση συμμετοχής αυτών σε οποιαδήποτε αγωνιστική δραστηριότητα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα σωματεία που έχουν πρόσφατα εγγραφεί στην δύναμη των μελών της Ομοσπονδίας ή της οικείας Ένωσης (νέα μέλη) και δεν έχει συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους.

 

  1. Η έκδοση βεβαιώσεων για σωματεία-μέλη σας περιορίζονται μόνο για : α) όσα σωματεία αιτούνται ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν συμπληρώσει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους και β) για όσα σωματεία αιτούνται ειδική αθλητική αναγνώριση, είτε για νέα αθλήματα, που έχουν υπαχθεί πρόσφατα, είτε για αθλήματα που αυτά άρχισαν να καλλιεργούν τα τελευταία δύο έτη. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στη βεβαίωση η ακριβής ημερομηνία εγγραφής του σωματείου για το άθλημα για το οποίο αιτείται την ειδική αθλητική αναγνώριση

 

 

Με εκτίμηση