Στις καταστάσεις αθλουμένων μελών (μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας
της Ε.Ο.Κ, τα σωματεία θα πρέπει να διαγράψουν όσες/ους αθλήτριες/αθλητές δεν
επιθυμούν να διατηρήσουν στην δύναμή τους για την νέα αγωνιστική περίοδο).

Ρητώς διευκρινίζεται ότι όλα τα σωματεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την
εγγραφή τους στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Ο.Κ, προκειμένου να αποκτήσουν
αφενός πρόσβαση στο αρχείο των αθλητριών/αθλητών και αφετέρου δικαίωμα να
διενεργήσουν μεταγραφές.

Επίσης όλα τα σωματεία θα πρέπει να προβούν στην επιβεβαίωση της λίστας
των αθλητριώντων τους ακόμα και αν δεν διαγράψουν καμία/κανέναν από
αυτές/αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η ως άνω σχετική λίστα,
θα εφαρμοστούν για τις/τους αθλήτριεςτές όσα προβλέπονται από τον
Κανονισμό Μεταγραφών της Ε.Ο.Κ και την ισχύουσα νομοθεσία.