Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Προς όλες τις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας, η οποία  έχει προκηρυχθεί για την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 ( ή σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για το Σάββατο 1 Απριλίου 2023), σας αποστέλλουμε συνημμένα και για τις δικές σας ενέργειες :

  1. Αναφορικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών της Ε.Ο.Κ) , το κείμενο του Κανονισμού όπου, όπου προς διευκόλυνσή σας θα βρείτε με κίτρινη επισήμανση τις προτεινόμενες αλλαγές. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προτεινόμενες αλλαγές αφορούν μόνο τη συμπλήρωση καθώς και την πληρέστερη διευκρίνιση των σχετικών με το διπλό δελτίο και τις θυγατρικές ομάδες διατάξεων (ήτοι, άρθρα 9,10 &11)
  2. Αναφορικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΟΚ), με την επερχόμενη απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον καταστατικό της ΕΟΚ, τις ισχύουσες αθλητικές διατάξεις και τον Αστικό Κώδικα, η Ε.Ο.Κ θα προβεί σε τροποποίηση/συμπλήρωση του καταστατικού αυτής, προκειμένου α) να γίνει απλούστερα κατανοητό και πληρέστερο, β) να εισαχθούν διατάξεις αναφορικά με τα 3χ3 Πρωταθλήματα  & τα Πρωταθλήματα ηλεκτρονικού αθλητισμού (esports), γ) να συμπληρωθούν διατάξεις αναφορικά με την Επιτροπή Δεοντολογίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πρόσφατου εν ισχύ νόμου 5025/2023 και δ)  να έχει εν γένει πληρέστερη εναρμόνιση των θεμάτων της με τη σύγχρονη νομοθεσία (ν. 4603/2019, ν. 4639/2019, ν. 4726/2020, ν. 4809/2021 και ν. 5025/2023 ).  Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτονται στο παρόν: α) κωδικοποίηση των τροποποιήσεων του κειμένου του καταστατικού και β) ολόκληρο το Κείμενο του καταστατικού τροποποιημένο – συμπληρωμένο και κωδικοποιημένο όπου προς διευκόλυνσή σας θα βρείτε, με κίτρινη επισήμανση τις προτεινόμενες αλλαγές.

Τα ως άνω έχουν ήδη αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.basket.gr) .

ΓΙΑ-ΓΣ-ΕΟΚ-ΜΕ-ΑΛΛΑΓΕΣ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-2023.pdf

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΟΚ-ΜΕ-ΝΕΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.pdf

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΩΝ-ΣΤΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΤΗΣ-Ε.Ο.Κ.pdf