Σας κοινοποιούμε εκ νέου οδηγίες για την εγγραφή  και επικαιροποίηση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ για το έτος 2022.

-ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

-ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ: